Българска асоциация по клинична имунология

Лаборатория по клинична имунология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД

За нас

Лабораторията по клинична имунология (ЛКИ) към УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” е самостоятелно структурно звено към Лабораторния блок на болницата.

Екип

Началник на Лабораторията по клинична имунология е д-р Румяна Дренска, д.м. Тя работи в областта на имунологията от 2002 година През 2007 година придобива специалност „Клинична имунология”, а през 2009 година защитава научна и образователна степен „доктор” по медицина. В УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” работи от 2013 година. Има над 30 участия в научни форуми, от които 24 в чужбина, над 15 публикации в научни списания, 7 участия в научни проекти (3 от които с международно участие) и едно участие във внедряване. Член е на Български лекарски съюз и на Българска асоциацият по клинична имунология. Главните й интереси са в областта на автоимуннитета, вторичните и първични имунни дефицити, имунология на инфекциозните болести, хранене и имуномодулация.

Старши медицински лаборант е Мариана Ганева – през 1993г е завършила институт „Йорданка Филаретова” със специалност „медицински лаборант”, а през 2008г. – придобива магистърска степен по специалността “Управление на здравни грижи” с професионална квалификация “Мениджър на здравните грижи” към МУ София. В болница “Пирогов” работи от 1993 г.

Биолог Дорослава Абаджиева - флоуцитометрия (има над 30 г.трудов стаж в областта на имунологията и имуногенетиката).

Биолог Елена Кондева - дългогодишен (над 30 г.) опит в областта на клиничната лаборатория и имунология.

Лаборанти:

Медицински лаборанти с дългогодишен опит в лабораторната имунология и имуногенетика Румяна Пантев, Ирина Таганцева, Ася Асенова