Българска асоциация по клинична имунология

Лаборатория по клинична имунология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД

Лабораторията по клинична имунология има за цел да осигури бърза, точна и компетентна имунологична диагностика на разнообразни заболявания и техните усложнения, настъпили в условията на спешност, както и при хронично протичащи болести с имунна генеза. В Лабораторията се извършват консултативни и лабораторно-диагностични дейности съгласно медицински стандарт „Клинична имунология” и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД. Лабораторията e с второ ниво на компетентност по посочения стандарт.

 

Структура:

Лабораторията по клинична имунология е с два сектора – сектор „Имунология” и сектор „Имуногенетика”, с молекулярна вирусологична диагностика, съответстващи на предмета на дейност.

  • лаборатория по имунология със следните сектори: клетъчен имунитет, хуморален имунитет, авто-антитела, туморни маркери, вирусологични маркери, инфекциозни маркери;
  • лаборатория по имуногенетика със следните сектори: серология, молекулярен анализ, тъкана съвместимост.

 

Екип

Проф. д-р Фани Мартинова е доктор на медицинските науки. Има придобити специалности и в двете области на медицината – трансфузионна хематология и клинична имунология, както и магистратура по здравен мениджмънт. Практическите и научните интересиса в няколко медицински области: 1) Трансфузионна медицина: имунохематологична диагностика при кръвопреливания и бременности; компонентна трансфузионна терапия; трансфузионни проблеми при преливане на кръв; алтернативи на кръвопреливанията; трансфузионен надзор; 2) Имуногенетика: HLA (тъканна, левкоцитна) съвместимост при: масивни и многократни кръвопреливания, бременности, стволовоклетъчни  и бъбречни трансплантации; HLA асоциации при болести; HLA при популационно-генетични изследвания; 3) Клинична имунология: клетъчен и хуморален имунитет при травма, шок, сепсиси кръвопреливания;имунология на възпалителния процес;автоимунитет; злокачествени заболявания; репродуктивна имунология;имуномодулираща терапия. Научните трудовеса свързани с посочените изследователски интереси. Броят на публикациите в списания у нас е 202, на публикациите в чужбина – 53, на доклади, изнесени на конгреси, конференции и симпозиуми у нас – 247, на доклади в чужбина – 95. Участвала е в 11 монографии и учебници у нас и в един сборник с лекции в чужбина. Има едно изобретение. Специализирала е в Белгия и Франция (по програма “Темпус”)по проблемите на HLA типизиране при трансплантации на тъкани и органи. Членува в научни организации: Съюз на учените в България, Българска асоциация по трансфузионна медицина (БАТМ - председател на УС); Българска асоциация по клинична имунология (БАКИ); Международно дружество по кръвопреливане (ISBT); Международно дружество по тромбоза и хемостаза (ISTH); Европейска федерация по имуногенетика (EFI); Председател е на експертен съвет по трансфузионна хематология към МЗ, председател на лекарски борд по трансфузионна хематология към БЛС и член на експертен съвет по клинична имунология към МЗ. Преподавателската дейност е свързана у нас със специализирани курсове по трансфузионна хематология и клинична имунология за специализанти и с Европейското училище по трансфузионна медицина (ESTM).
Началник на Лабораторията по клинична имунология е д-р Румяна Дренска, д.м. Тя работи в областта на имунологията от 2002 година (в НЦЗПБ). През 2007 година придобива специалност „Клинична имунология”, а през 2009 година защитава научна и образователна степен „доктор” по медицина. В УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” работи от 2013 година. Има 30 участия в научни форуми, от които 24 в чужбина, 15 публикации в научни списания, 5 участия в научни проекти (3 от които с международно участие) и едно участие във внедряване. Член е на Български лекарски съюз и на Българска асоциацият по клинична имунология. Главните й интереси са в областта на автоимуннитета, вторичните и първични имунни дефицити, инфекциозната имунология, хранене и имуномодулация.
В Лабораторията по клинична имунология работи д-р Мария Начева, д.м. - дългогодишен специалист генетик и педиатър с научна степен „доктор” по медицина в областта на медицинската генетика. Участвала е в 12 монографии и учебници. Броят на публикациите в списания с нейно участие у нас е 107, на публикациите в чужбина – 38, на доклади, изнесени на конгреси, конференции и симпозиуми у нас – 66, на доклади в чужбина – 23. Преподавала е на студенти и специализанти. Има практически и научни интереси в областта на генетичните заболявания, фамилен рак на млечната жлеза, вродени имунни дефицити и алергии. Специализирала e в Русия и Германия. Членува в научни организации: Съюз на лекарите в България, Научно педиатрично дружество в България, Научно дружество по медицинска генетика; Българска асоциация по неврофиброматоза, Европейска асоциация по неврофиброматоза
Старши медицински лаборант е Мариана Ганева – през 1993г е завършила институт „Йорданка Филаретова” със специалност „медицински лаборант”, а през 2008г. – придобива магистърска степен по специалността „Управление на здравни грижи” с професионална квалификация „Мениджър на здравните грижи” към МУ София. В болница „Пирогов” работи от 1993г.
В Лабораторията по клинична имунология работят трима биолози:
Биолог Дорослава Абаджиева - флоуцитометрия (има над 30 г.трудов стаж в областта на имунологията и имуногенетиката)
Биолг Вера Попова –имуногенетика (има над 30 г.трудов стаж в областта на имуногенетиката и HLA-типизиране)
Биолог Виктория Миланова, д.б. – През 2011г завършва магистърска степен по молекулярна биология, а през 2014г придобива научна и образователна степен „доктор” по биология в областта на имунологията.
Медицински лаборанти - с дългогодишен опит в лабораторната имунология и имуногенетика:
Анастасия Еленкова
Румяна Пантева
Ирина Таганцева