Българска асоциация по клинична имунология

Катедра „Клинична лаборатория и имунология” - Военномедицинска академия, МБАЛ – София

Катедра „Клинична лаборатория и имунология” е съставена от три лаборатории:

  1. Лаборатория по клинична имунология
  2. Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология
  3. Клинична лаборатория.

Лабораториятапо клинична имунологиявключва две структури:

  1. Отделение по клинична имунология
  2. Отделение по радиоимунология.

Визията на Лабораторията по клинична имунология е да предоставя на лекуващите лекари и пациентите точни и надеждни резултати от лабораторните тестове. Използват се прецизни и чувствителни методи и високо технологична съвременна апаратура. При необходимост специалистите по клинична имунология провеждат изчерпателни консултации за необходимите диагностични тестове, интерпретират получените резултати, назначават подходящо лечение с препоръки за контролни изследвания, както и специфични хигиенни и хранителни мерки.

Общата цел е създаването на условия за повишаване на диагностичния и научен потенциал на Лабораторията по клинична имунология.

 

ЕКИП

Началникът на Лаборатория по клинична имунологиядоцент Дора Николова Попова е завършила с отличен успех специалност „Медицина” във ВМИ – София през 1979 г. Има придобита специалност „Клинична имунология” през 1996 г. и образователна и научна степен „Доктор” по научната специалност „Имунопатология и алергология” през 2001 г. Носител е на научното звание „Доцент” от 2006 г., с трудов стаж в областта на клиничната имунология – 34 г. Доц. Д. Попова е автор  на повече от 120 медицински публикации: глави от монографии, чуждестранни и български научни издания, участия в над 160 научни форума – национални и международни.
Специалисти на основен трудов договор в Лаборатория по клинична имунология:

1. гл. ас. д-р Елена Викентиева Елефтерова-Флорова
   образование - висше – „Медицина”, Медицинска Академия - София 2001 г.;    специалност "Клинична имунология" – 2006 г.;    степен „Доктор” – 2011 г.;
   длъжност „Главен асистент” – 2015 г.; стаж 9 години по специалността.  
2. д-р Иглика Константинова Гълъбова-Керчева
   образование - висше – „Медицина”, Медицинска Академия - София 1984 г.;    специалност "Нуклеарна медицина"; длъжност - началник на Отделение по радиоимунология; стаж 26 години в радиоимунологична лаборатория.
 3. гл. ас. Росица Владимирова Христова-Андреева
   образование - висше в професионално направление "Биологически науки", магистър; степен „Доктор” – 2014 г.; стаж 25 год. в имунологична лаборатория.
В Лабораторията по клинична имунология работят трима професионалисти със завършено висше образование поспециалност „Здравни грижи”, с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”:

1. Силвия Борисова Стоева: стаж 35 в имунологична лаборатория
2. Сийка Петрова Николова: стаж 10 в имунологична и 16 в радиоимунологична лаборатория
3. Галина Стефанова Димитрова-Цветанова: стаж 26 години, от които 1 в радиоимунологична лаборатория