Българска асоциация по клинична имунология

За нас

У С Т А В
НА
“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ”

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.“Българска асоциация по клинична имунология”е сдружение с идеална цел,
регистрирано, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с идеална цел.

Чл. 2. Сдружението е юридическо лице и е отделно от членовете си.

Чл.3. Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в частна
полза на облагодетлстваните от дейността му лица.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.4. Сдружението ще осъществява дейността си под името “ БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ “.

ІІІ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.5. Седалището и адресът на управление на сдружението е гр.София, район
“Оборище”, ул.”Екзарх Йосиф” № 42.

ІV. ЦЕЛИ

Чл.6. /1/ Целите на Сдружението са:

V. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.7. Средствата за постигане на целите на сдружението са:

VІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.8. Предмет на дейност на сдружението е:

VІІ. СРОК

Чл.9. Сдружението не е ограничено със срок.

VІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.10. /1/. В сдружението могат да членуват лекари и специалисти с немедицинско
образование, работещи в областта на клиничната имунология, които приемат устава,
целите и задачите на сдружението и плащат редовно членският си внос.
/2/ Членството в сдружението е доброволно.
/3/ Членството в Сдружението възниква с подписване на решението за
основаването му и Устава от учредителите.
/4/ Приемането на нови членове на Сдружението става с решение на
Управителния съвет когато кандидатът отговаря на изискванията на ал.1 от този член,
въз основа на заявление-декларация за присъединяване към устава и диплома за висше
образование и специалност.
/3/ Управителния съвет се произнася по заявлението в срок от 1 /един/ месец с
решение за приемане на нов член или мотивиран отказ за приемане.
/4/ Кандидат, на когото е отказано членство, може да кандидатства отново след
отстраняване на констатираните от Управителния съвет пречки

Чл.11. /1/ Членството се прекратява:

/2/ Решението за изключване на член на Сдружението се взема на Общото събрание
в случаи на неоснователно неизпълнение на произтичащите от членството и
Правилника задължения или поради действия или бездействия, оронващи
авторитета и доброто име на Сдружението или противоречащи на същността и
целите му.
/3/ При прекратяване на членството, лицето е длъжно да изплати невнесения към
момента членски внос.

Чл.12. Всеки член на Сдружението, има право:

Чл.13. Членовете на Сдружението са задължени:

ІХ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.14. Върховен орган на «Асоциация по клинична имунология» е Общото събрание,
което се състои от всички членове на сдружението.

Чл. 15. /1/. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.
/2/ Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или
по искане на една трета от членовете на сдружението. Общото събрание се свиква в
населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния
случай управителният съвет в 1 месечен срок не отправи писмено покана за свикване на
общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено
искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
/3/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за
провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/4/ Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за
обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един
месец преди насрочения ден.

Чл. 16. /1/ Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят,
освен ако уставът не разпорежда друго.
/2/ В Общото събрание всеки член на Сдружението има право на 1 /един/ глас.
Допуска се гласуването с писмено нотариално заверено пълномощно. Едно лице може
да представлява не повече от двама членове на общото събрание въз основа на писмено
пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
/3/ Общото събрание взима решение с обикновено мнозинство от
присъстващите, освен в случаите на изменение на устава, прекратяване и
преобразуване на Сдружението, за което е необходимо мнозинство от 2/3 от
присъстващите.

Чл.17. Общото събрание:

Чл.18. /1/ Постоянно действащ изпълнителен орган на управление на Сдружението е
Управителния съвет, състоящ се от 5/петима/ членове, единият от които е Председател.
/2/ Съставът на Управителния съвет се избира от Общото събрание с явно
гласуване за срок от 4 /четири/ години. До избиране на нов Управителен съвет, старият
продължава да изпълнява функциите си.

Чл. 19. /1/ Председателят на Управителния съвет се избира с явно гласуване с
обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите делегати на Общото събрание,
отделно от другите членове на Управителния съвет.
/2/ В случай, че при първото гласуване никой от кандидатите не получи повече
от половината гласове, се провежда второ гласуване, в което се състезават двама
кандидати, получили най-много гласове, като за избран се счита получилият повече
гласове от второто гласуване.
/3/ Членове на Управителния съвет се избират с явно гласуване и се класират по
брой получени гласове.
/4/ Председателят на Управителния съвет представлява сдружението при
осъществяване на дейността му.

Чл.20. /1/ Мандатът на член от състава на Управителния съвет може да бъде
предсрочно прекратен:

/2/ При наличие на обстоятелства по т. 4 и 5 на предходната алинея, решение за
предсрочно прекратяване на пълномощията се взема от Общото събрание.
/3/ В случай на предсрочно прекратяване на мандата на председателя на
Управителния съвет, той се замества от друг избран член на УС до следващото
Общо събрание.
/4/ Съставът на Управителния съвет се попълва от следващия избран в листата за
срок до края на текущия мандат.

Чл.21. /1/ Управителният съвет взима решения с обикновено мнозинство и при условия,
че присъстват повече от половината от членовете му.
/2/ Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя,
освен ако уставът не предвижда друго. Председателят е длъжен да свика заседание на
управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако
председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да
се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При
отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния
съвет негов член.
/3/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му
присъстват повече от половината от неговите членове.
/4/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка,
гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в
обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в
протокола от председателстващия заседанието.
/5/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано
заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и
възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл.22. Управителният съвет има следните правомощия:

Х. ИМУЩЕСТВО

Чл.23./1/ Имуществото на сдружението е отделно от имуществото на членовете му.
/2/ Имуществото на сдружението се формира от:

Чл.24. /1/ Придобиване и разпореждане с имуществото на Сдружението се извършва с
разрешение на Общото събрание
/2/ Когато това е предвидено в приетия от Общото събрание бюджет, за тези
действия е достатъчно решение на Управителния съвет.

Чл.25. В случай на прекратяване на Сдружението, след удовлетворяване на всички
кредитори имуществото на сдружението се разпределя между членовете по равни
ликвидационни дялове.

Чл.26. Набраните средства от постъпления във сдружението се разпределят както
следва:

а/ за изпълнение на съответни целеви програми на сдружението;
б/ за съответни отчисления за фондовете, ако са образувани такива;
в/ за изплащане на трудови и други възнаграждения на администрацията и
сътрудниците на сдружението;
г/ за текущи разходи.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.27/1/Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с
предмета на основната дейност, произтичаща от целите му, а именно: предлагане на
консултации и консултантска помощ, издателска дейност, организиране на научни
форуми и квалификация и осъществяване на външна оценка на качеството.
/2/ Дейността по ал. 1 се подчинява на условията и реда, определени с нормативните
актове, които я регламентират и регулират.

Чл.28 Сдружението не разпределя печалба.

Чл.29. Всички документи на Сдружението се подписват от председателя на
Управителния съвет и се подпечатват с печата на “Българска Асоциация по клинична
имунология”

ХІ. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.30 Общото събрание и Управителният съвет водят протоколни книги за събранията
и заседанията си.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Сдружението притежава кръгъл печат с надпис: “Българска асоциация по
клинична имунология”;
2. Всички въпроси, неуредени с настоящия устав, се решават съобразно
действащото законодателство, а доколкото не са регламентирани в него , се
уреждат с решение на Общото събрание или Управителния съвет на
Сдружението.


Настоящият устав се прие от Общото събрание на Българска Асоциацията по
клинична имунология, проведено на 26 ноември 2008 година.


Председател на Българска Асоциацията
по клинична имунология:

Проф.д-р Елисавета Наумова, дн