Българска асоциация по клинична имунология

ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИМУНОЛОГИЯ

ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИМУНОЛОГИЯ
"15 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ"

"Клиничната имунология в 21-ви век"

06 - 07 Ноември 2020г. хотел “ХИЛТЪН”, гр. София

 
Акредитация

Уважаеми колеги,


От името на Организационния комитет за мен е удоволствие да Ви приветствам с добре дошли на Националната конференция по имунология, която тази година се провежда под мотото „Клиничната имунология в 21-ви век”. Едновременно с богатата и интересна научна програма, ще имаме възможност заедно да отбележим 15-годишния юбилей на Българската асоциация по клинична имунология.

Клиничната имунология в 21-ви век днес е изправена пред световното предизвикателството COVID-19. От нас, имунолозите се очаква да отговорим на редица въпроси свързани с имунологичния контрол над инфекцията с SARS-CoV-2. Ето защо, направлението "Инфекции и имунитет" тази година е посветено на новостите в проучването на имунологичните и генетични механизми при нея.

В научната програма са включени редица значими и съвременни направления в имунологията, като автоимунитет и автоимунни заболявания, имунни дефицити, имуноонкология, инфекциозна, репродуктивна, трансфузионна и трансплантационна имунология. Лекторите са признати специалисти във фундаменталната и клинична имунология, гастроентерология, ревматология, педиатрия, хематология и други свързани с имунологията области.

Конференцията осигурява и възможности за изява на младите специалисти. Интересът от тяхна страна е онагледен чрез значимия брой кратки научни съобщения и постерни презентации. Тук е и мястото, където фирмите представят съвременните достижения в технологиите, диагностиката и лечението на имуномедиираните заболявания.

За да можем да дадем възможност за участие на широк кръг от медицински специалисти, в условията на спазване на мерките за безопасност, сме осигурили и свободен онлайн достъп до събитието.

Само заедно бихме могли да проведем успешно този научен форум, да обогатим професионалния си опит, а защо не и да повлияем на българската медицинска наука и практика.

Добре дошли!

Проф.д-р Елисавета Наумова,дмн
Председател на БАКИ

ПРОГРАМА / PROGRAM

Петък, 6 Ноември, 2020
9.00
ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
15 ГОДИНИ БАКИ - Елисавета Наумова

10.00 – 12.00
СЕСИЯ 1
15 ГОДИНИ БАКИ - Елисавета Наумова ИМУННИ ДЕФИЦИТИ - "15години J Project в България”
Модератори: Елисавета Наумова, Пенка Переновска, Мария Спасова

12.00 - 14.00
ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПОДКРЕПЕНИ ОТ ФИРМИ


14.00 - 16.00
СЕСИЯ 2
АВТОИМУНИТЕТ И АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Модератори: Искра Алтънкова, Доброслав Кюркчиев, Марта Балева

16.00 – 16.30 Кафе пауза
16.30 - 17.30
СЕСИЯ 3
ФЛОУЦИТОМЕТРИЯТА В 21-ви ВЕК
Модератори: Христо Тасков, Анастасия Михайлова, Мария Николова

17.30 – 17.45
ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПОДКРЕПЕНИ ОТ ФИРМИ


18.00-19.00
СЕСИЯ 4
ИНФЕКЦИИ И ИМУНИТЕТ /COVID-19/- първа част
Модератори: Мария Николова, Снежина Михайлова

СЪБОТА, 7 ноември, 2020
9.00 – 10.45
СЕСИЯ 5
ИНФЕКЦИИ И ИМУНИТЕТ /COVID-19/- втора част
Модератори: Мария Николова, Мариана Мурджева

10.45 – 11.15 Кафе пауза
11.15 – 13.00
СЕСИЯ 6
ИМУНООНКОЛОГИЯ
Модератори: Маргарита Генова, Христо Тасков

13.00 – 14.00
ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПОДКРЕПЕНИ ОТ ФИРМИ


14.00 – 16.00
СЕСИЯ 7
ТРАНСПЛАНТАЦИОННА, ТРАНСФУЗИОННА И РЕПРОДУКТИВНА ИМУНОЛОГИЯ
Модератори: Елисавета Наумова, Фани Мартинова, Емилияна Конова

16.00 – 17.30
СЕСИЯ 8
ПОСТЕРНА СЕСИЯ (е-сесия)
Модератори: Виктория Сарафян, Красимира Халачева, Велислава Терзиева

17.30 - 19.00
СЕСИЯ 8
17.30 – 17.50
ИМУНИТЕТ И АУТИЗЪМ – НЕВИДИМИТЕ ВРЪЗКИ
Виктория Сарафян - Пловдив, България
17.50 – 18.20
GLUCOCORTICOID EFFECTS ON T CELLS AND RESCUE BY IL-21 -
Sergio Rosenzweig, Bethesda, MD, USA
ОБЯВЯВАНЕ НАГРАДИ ЗА НАЙ-ДОБЪР ПОСТЕР НА МЛАД УЧЕН
ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Записи от проведената конференция по имунология / Recordings from the conference of immunology

Уважаеми колеги,
Българската асоциация по клинична имунология вече има създаден канал в Youtube. В него ще публикуваме видеа от събития, които сдружението ни организира.
Там вече можете да гледате записите от проведената за първи път в хибриден вариант конференция по имунология.

УС на БАКИПОСТЕРНА СЕСИЯ / POSTER SESSIONАНТИ-С1q АВТОАНТИТЕЛА
ПРОМЕНИ В СЕРУМНИТЕ НИВА НА ПЛАЗМИНОГЕН
ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ НА ЕКСТРАКТ ОТ CROCOUS SATIVUS
ХИСТОПАТОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАВАТА ПРИ РАЗЛИЧНИ ФАЗИ НА ЗИМОЗАН ИНДУЦИРАН АРТРИТ
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА НА ЕДНОВЕРИЖНО АНТИТЯЛО СРЕЩУ АНТИ-C1Q
ЕКСПРЕСИЯ НА YKL-40 И MIR-214 ПРИ СИСТЕМНА СКЛЕРОЗА
ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ РЕГУЛАТОРНИ Т КЛЕТКИ
СЕЛЕКТИВНО ЕЛИМИНИРАНЕ НА АЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧНИ B ЛИМФОЦИТИ
ПОВИШЕНАТА НЕУТРОФИЛНА ЕКСПРЕСИЯ НА CD64
TH17-СПЕЦИФИЧНИ Treg
Разлика в разположението на CD8 Т-клетки на паметта
KЛИНИКО-ЛАБОРАТОРЕН РАЗРЕЗ
ВЛИЯНИЕ НА БРЕМЕННОСТТА ВЪРХУ T-CELL RECEPTOR EXCISION CIRCLES
ПРОИЗВОДСТВО НА СПЕРМОАНТИТЕЛА И СЕКРЕЦИЯ НА ЦИТОКИНИ
МАКРОФАГИТЕ В ДЕЦИДУА ОТ РАННА БРЕМЕННОСТ
РАЗРАБОТВАНЕ НА NGS ПАНЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ФАРМАКОКИНЕТИКАТА
РОЛЯ НА ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БРЕМЕННИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АНТИЕРИТРОЦИТНА ИМУНИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛНА ПУБЛИЧНА ДОНОРНА БАНКА ЗА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
СТРЕС И ГЛИМФАТИЧНА СИСТЕМА
ЦИРКУЛИРАЩИ НИВА НА СИГНАЛНИ ПРОТЕИНИ КАТО ПРЕДИКТОРИ
ВАРИАНТИ ОТ RIG-1 СИГНАЛНИЯ ПЪТ СА АСОЦИИРАНИ С БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР
Т-ЛИМФОЦИТЕН ПРОФИЛ ПРИ ДЕЦА С АСТМА
Глобален анализ на ИгМ репертоара

РЕЗЮМЕТА / ABSTRACTS

 

| ИМУННИ ДЕФИЦИТИ - "15години J Project в България”

Resume 1

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ПИД ...

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ПИД: РАЗПОЗНАВАНЕ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА
Изтеглете / Download
Resume 1

БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ...

БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ПАЦИЕНТИ С ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
Изтеглете / Download
Resume 1

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДЕЦА С ...

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДЕЦА С ИМУНЕН ДЕФИЦИТ – НАШИЯТ 15 ГОДИШЕН ОПИТ
Изтеглете / Download
Resume 1

БИОЛОГИЧНА ТЕРАПИЯ НА ...

БИОЛОГИЧНА ТЕРАПИЯ НА НЯКОИ АВТОВЪЗПАЛИТЕЛНИ И АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Изтеглете / Download
Resume 1

ПРОСПЕКТИВНО И РЕТРОСПЕКТИВНО ...

ПРОСПЕКТИВНО И РЕТРОСПЕКТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА Trec: ПРЕСЕЧНА ТОЧКА МЕЖДУ СKРИНИНГ И ДИАГНОЗА НА ПИД
Изтеглете / Download
 
Resume 1

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА STING-АСОЦИИРАНA ВАЗОПАТИЯ ...

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА STING-АСОЦИИРАНA ВАЗОПАТИЯ С РАННО НАЧАЛО (SAVI) - ТРУДНОСТИ ПРИ ДИАГНОСТИКАТА
Изтеглете / Download
Resume 1

ХИПЕР- ИГМ СИНДРОМ- КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ...

ХИПЕР- ИГМ СИНДРОМ- КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ С КЪСНО ПОСТАВЕНА ДИАГНОЗА
Изтеглете / Download
Resume 1

ДИНАМИКА В ПОСТВАКСИНАЛНИЯ ...

ДИНАМИКА В ПОСТВАКСИНАЛНИЯ ИМУНЕН ОТГОВОР КЪМ ДИФТЕРИЕН И ТЕТАНИЧЕН АНАТОКСИН
Изтеглете / Download

| АВТОИМУНИТЕТ И АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Resume 1

АНТИНЕВРОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРИ ...

АНТИНЕВРОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРИ ИМУНО-МЕДИИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦНС
Изтеглете / Download
Resume 1

СИНДРОМ НА РАЗДРАЗНЕНОТО ЧЕРВО ...

СИНДРОМ НА РАЗДРАЗНЕНОТО ЧЕРВО - ИМУНОМЕДИИРАНО СЪСТОЯНИЕ ЛИ Е?
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

ПРОМЯНА В НЯКОИ ИМУННИ ПОПУЛАЦИИ ПРИ ...

ПРОМЯНА В НЯКОИ ИМУННИ ПОПУЛАЦИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ НА ТЕРАПИЯ СЪС СЕКУКИНУМАБ – ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

ЦИТОКИНИ И ПРОТЕИНИ УЧАСТВАЩИ В ...

ЦИТОКИНИ И ПРОТЕИНИ УЧАСТВАЩИ В ИМУНОПАТОГЕНЕЗАТА НА ГРАНУЛОМАТОЗА С ПОЛИАНГИИТ И ТЯХНАТА ВРЪЗКА С КЛИНИЧНИТЕ ИЗЯВИ НА БОЛЕСТТА
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

КЛИНИЧНИ И ИМУНОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ У РОДНИНИ ...

КЛИНИЧНИ И ИМУНОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ У РОДНИНИ ПЪРВА СТЕПЕН НА БОЛНИ СЪС СИСТЕМЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОЗУС
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

ПРОТЕИНОВИ ХИМЕРНИ МОЛЕКУЛИ, НОСЕЩИ ...

ПРОТЕИНОВИ ХИМЕРНИ МОЛЕКУЛИ, НОСЕЩИ ЕПИТОПИ ОТ ГЛУТАМАТ ДЕКАРБОКСИЛАЗА 65, СВЪРЗВАТ РЕЦЕПТОР ЗА КОМПЛЕМЕНТ 1 И ПОТИСКАТ ЧОВЕШКИ В ЛИМФОЦИТИ
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

МНОГОФАКТОРЕН ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ...

МНОГОФАКТОРЕН ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИМУНОСУПРЕСИВНИЯ ЕФЕКТ НА МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ МАСТНА ТЪКАН ВЪРХУ ПЕРИФЕРНИ КРЪВНИ МОНОНУКЛЕАРНИ КЛЕТКИ ОТ ПАЦИЕНТИ С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

МОДУЛИРАНЕ СЕКРЕЦИЯТА НА IL10 ОТ ...

МОДУЛИРАНЕ СЕКРЕЦИЯТА НА IL10 ОТ РЕГУЛАТОРНИ В-ЛИМФОЦИТИ ПОСРЕДСТВОМ ЕПИГЕНЕТИЧНА МОДИФИКАЦИЯ НА ГЕНОМА
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ Т- И В-ЛИМФОЦИТИТЕ ...

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ Т- И В-ЛИМФОЦИТИТЕ ПРИ РАЗВИТИЕТО НА СИСТЕМЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОЗУС
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download

| ФЛОУЦИТОМЕТРИЯТА В 21-ви ВЕК

Resume 1

СЪВРЕМЕННИ НАСОКИ В МУЛТИ ...

СЪВРЕМЕННИ НАСОКИ В МУЛТИПАРАМЕТЪРНАТА ЦИТОМЕТРИЯ И АНАЛИЗА НА ДАННИТЕ
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

ВИСОКОСКОРОСТНА ФЛУОРЕСЦЕНТНА ...

ВИСОКОСКОРОСТНА ФЛУОРЕСЦЕНТНА МИКРОСКОПИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИКАТА НА КЛЕТЪЧНИ ПРОЦЕСИ IN VIVO
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

МИНИМАЛЕН ПАНЕЛ ЗА ФЕНОТИПИЗАЦИЯ ...

МИНИМАЛЕН ПАНЕЛ ЗА ФЕНОТИПИЗАЦИЯ НА ЛЕВКОЦИТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С COVID-19
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

ИМУНОФЕНОТИПНA И МОЛЕКУЛЯРНА ...

ИМУНОФЕНОТИПНA И МОЛЕКУЛЯРНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА В-КЛЕТЪЧНИ ЛИМФОМИ С ЛЕВКЕМИЧНА ИЗЯВА, ВИЛОЗНА МОРФОЛОГИЯ И СПЛЕНОМЕГАЛИЯ
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download

| ИНФЕКЦИИ И ИМУНИТЕТ /COVID-19/- първа част

Resume 1

AUTO-ABS TO TYPE I IFN ...

AUTO-ABS TO TYPE I IFN IN PATIENTS WITH LIFE –THREATENING COVID-19
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

ERRORS OF TYPE I IFN IMMUNITY ...

ERRORS OF TYPE I IFN IMMUNITY IN PATIENTS WITH LIFE-THREATENING COVID-19
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

КРЪСТОСАНА ИМУНОРЕАКТИВНОСТ ...

КРЪСТОСАНА ИМУНОРЕАКТИВНОСТ ПРИ КОРОНАВИРУСИТЕ ВКОНТЕКСТА НА COVID-19 ПАНДЕМИЯТА: КАКВО ЗНАЕМ И КАКВО ПРЕДПОЛАГАМЕ
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download

| ИНФЕКЦИИ И ИМУНИТЕТ /COVID-19/- втора част

Resume 1

ТРАНСФУЗИОННА ТЕРАПИЯ НА ...

ТРАНСФУЗИОННА ТЕРАПИЯ НА БОЛНИ С COVID-19 С РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

T – КЛЕТЪЧНИ ИМУНОФЕНОТИПНИ ПРОФИЛИ ...

T – КЛЕТЪЧНИ ИМУНОФЕНОТИПНИ ПРОФИЛИ, АСОЦИИРАНИ С КЛИНИЧНАТА ТЕЖЕСТ НА COVID-19
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

КАК ДА СЪЗДАДЕМ ВАКСИНА СРЕЩУ ...

КАК ДА СЪЗДАДЕМ ВАКСИНА СРЕЩУ SARS-CoV-2
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

АСОЦИАЦИЯ МЕЖДУ КРЪВНОГРУПОВИТЕ АНТИ ...

АСОЦИАЦИЯ МЕЖДУ КРЪВНОГРУПОВИТЕ АНТИГЕНИ ОТ ABO СИСТЕМА И ТЕЖЕСТТА НА COVID-19
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

АНТИНУКЛЕАРНИ АВТОАНТИТЕЛА И ТЕХНИЯ ...

АНТИНУКЛЕАРНИ АВТОАНТИТЕЛА И ТЕХНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНТЕН ОБРАЗ ПРИ ЛИЦА, ПОЗИТИВНИ ЗА АНТИТЕЛА СРЕЩУ SARS-COV-2
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

В-КЛЕТЪЧНИ СУБПОПУЛАЦИИ И ...

В-КЛЕТЪЧНИ СУБПОПУЛАЦИИ И КОРЕЛАЦИЯТА ИМ С ХУМОРАЛЕН ИМУНЕН ОТГОВОР ПРИ ПАЦИЕНТИ С COVID-19
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

ЦИТОКИНОВАТА БУРЯ - ...

ЦИТОКИНОВАТА БУРЯ - ОТДАВНА ПОЗНАТА И ОТНОВО АКТУАЛНА
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download

| ИМУНООНКОЛОГИЯ

Resume 1

CAR-T В ЛЕЧЕНИЕТО НА...

CAR-T В ЛЕЧЕНИЕТО НА ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ИМУНОТЕРАПИЯТА...

НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ИМУНОТЕРАПИЯТА В ХЕМАТОЛОГИЯТА - ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА КЛИНИЦИСТА
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

ИСТОРИЯТА НА "MAGIC BULLETS" И...

ИСТОРИЯТА НА "MAGIC BULLETS" И КАК ДА МОДЕЛИРАМЕ ТЕРАПИЯТА ПРИ ХЕМАТОЛОГИЧНИТЕ НЕОПЛАЗИИ
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

АНТИ-ТУМОРНИ СВОЙСТВА НА...

АНТИ-ТУМОРНИ СВОЙСТВА НА КОНЮГИРАНИ ХЕМОЦИАНИН - ПЕПТИДНИ ЕПИТОПИ В МИШИ МОДЕЛ НА МЕЛАНОМА
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРЪТ 5-ALA ПРЕДИЗВИКВА...

ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРЪТ 5-ALA ПРЕДИЗВИКВА АПОПТОЗА И НАМАЛЕНИЕ НА CANCER STEM CELL МАРКЕРИ ПРИ ИЗОЛИРАНИ ОТ GLIOBLASTOMA MULTIFORME МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

ПРОГНОСТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА СЪОТНОШЕНИЯТА...

ПРОГНОСТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА СЪОТНОШЕНИЯТА ТЕЖКИ/ЛЕКИ И СВОБОДНИ ЛЕКИ ВЕРИГИ ПРИ ТРАНСПЛАНТИРАНИ ПАЦИЕНТИ С ПЛАЗМОКЛЕТЪЧЕН МИЕЛОМ
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download

| ТРАНСПЛАНТАЦИОННА, ТРАНСФУЗИОННА И РЕПРОДУКТИВНА ИМУНОЛОГИЯ

Resume 1

ФАРМАКОГЕНОМИКА И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:...

ФАРМАКОГЕНОМИКА И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ: ПЪТ КЪМ ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ТЕРАПИЯ
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

ТРОМБОЦИТИ: ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ...

ТРОМБОЦИТИ: ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ИМУНИТЕТ, ВЪЗПАЛЕНИЕ И СЪДОВА ДИСФУНКЦИЯ
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

РЕПРОДУКТИВНАТА ДВОЙКА КАТО ЕДИННА ...

РЕПРОДУКТИВНАТА ДВОЙКА КАТО ЕДИННА ИМУНОГЕНЕТИЧНА СИСТЕМА, ОПРЕДЕЛЯЩА УСПЕХА НА ЗАЧЕВАНЕТО И БРЕМЕННОСТТА
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

КЛИНИЧНА ЗНАЧИМОСТ НА NK-КЛЕТЪЧНАТА ...

КЛИНИЧНА ЗНАЧИМОСТ НА NK-КЛЕТЪЧНАТА РЕГЕНЕРАЦИЯ СЛЕД АВТОЛОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЛИМОРФИЗМА НА ...

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЛИМОРФИЗМА НА НЕКЛАСИЧЕСКИТЕ HLA КЛАС I B ГЕНИ (HLA-E, -F, -G, -H, MICA И MICB) ПРИ ЗДРАВИ ИНДИВИДИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ПОПУЛАЦИЯ
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

СКРИНИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БОЛНИ ЗА...

СКРИНИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БОЛНИ ЗА НАЛИЧИЕ НА АНТИЕРИТРОЦИТНИ АНТИТЕЛА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧЕСТОТА И СПЕЦИФИЧНОСТ
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

ПРОУЧВАНЕ НА ЕНДОМЕТРИАЛНИЯ ...

ПРОУЧВАНЕ НА ЕНДОМЕТРИАЛНИЯ ИМУНЕН ПРОФИЛ И ЕНДОМЕТРИАЛНИЯ МИКРОБИОМ ПРИ ЖЕНИ С ИМПЛАНТАЦИОННИ НЕУСПЕХИ
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download
Resume 1

ИЗМЕНЕНИЕ В РЕПРОДУКТИВНАТА СИСТЕМА В...

ИЗМЕНЕНИЕ В РЕПРОДУКТИВНАТА СИСТЕМА В РЕЗУЛТАТ НА АВТОИМУНИТЕТ ПРИ МИШИ МОДЕЛ НА СИСТЕМЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОЗУС
Изтеглете / DownloadИзтеглете / Download

| ПОСТЕРНА СЕСИЯ (е-сесия)

Resume 1

П - 1 | АНТИ-С1q АВТОАНТИТЕЛА, ИЗОЛИРАНИ ОТ ...

П - 1 | АНТИ-С1q АВТОАНТИТЕЛА, ИЗОЛИРАНИ ОТ ПАЦИЕНТИ С ЛУПУСЕН НЕФРИТ, РАЗПОЗНАВАТ С1q В РАЗТВОР
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 2 | ПРОМЕНИ В СЕРУМНИТЕ НИВА НА ...

П - 2 | ПРОМЕНИ В СЕРУМНИТЕ НИВА НА ПЛАЗМИНОГЕН И TNF-α ПРИ ПАЦИЕНТИ С ГРАНУЛОМАТОЗА С ПОЛИАНГИИТ НА ТЕРАПИЯ С РИТУКСИМАБ
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 3 | ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ НА ЕКСТРАКТ ОТ ...

П - 3 | ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ НА ЕКСТРАКТ ОТ CROCOUS STARIVUS В МИШИ МОДЕЛ НА КОЛАГЕНАЗА ИНДУЦИРАН АРТРИТ
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 4 | ХИСТОПАТОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ...

П - 4 | ХИСТОПАТОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАВАТА ПРИ РАЗЛИЧНИ ФАЗИ НА ЗИМОЗАН ИНДУЦИРАН АРТРИТ – ОТ ОСНОВНИТЕ ПРОМЕНИ ДО НЯКОИ МОЛЕКУЛНИ ПЪТИЩА
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 5 | ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА НА ...

П - 5 | ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА НА ЕДНОВЕРИЖНО АНТИТЯЛО СРЕЩУ АНТИ-C1Q АВТОАНТИТЕЛА ПРИ MRL/LPR МИШИ МОДЕЛ НА СИСТЕМЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОСУС
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 6 | ЕКСПРЕСИЯ НА YKL-40 И ...

П - 6 | ЕКСПРЕСИЯ НА YKL-40 И miR-214 ПРИ СИСТЕМНА СКЛЕРОЗА
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 7 | ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ РЕГУЛАТОРНИ Т КЛЕТКИ ...

П - 7 | ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ РЕГУЛАТОРНИ Т КЛЕТКИ, ИЗОЛИРАНИ ОТ ПЪПНА ВРЪВ И ОТ ПЕРИФЕРНА КРЪВ НА ВЪЗРАСТНИ ЛИЦА
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 8 | СЕЛЕКТИВНО ЕЛИМИНИРАНЕ НА ...

П - 8 | СЕЛЕКТИВНО ЕЛИМИНИРАНЕ НА АЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧНИ B ЛИМФОЦИТИ, В ХУМАНИЗИРАН МИШИ МОДЕЛ НА АЛЕРГИЯ КЪМ ДОМАШЕН ПРАХ
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 9 | ПОВИШЕНАТА НЕУТРОФИЛНА ЕКСПРЕСИЯ НА ...

П - 9 | ПОВИШЕНАТА НЕУТРОФИЛНА ЕКСПРЕСИЯ НА CD64 Е ОБЕЩАВАЩ ПРЕДИКТОР НА НЕБЛАГОПРИЯТНИЯ ИЗХОД ПРИ ПАЦИЕНТИ С УСЛОЖНЕНИ ИНТРААБДОМИНАЛНИ ИНФЕКЦИИ – ПЪРВОНАЧАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 10 | TH17-СПЕЦИФИЧНИ Treg В ...

П - 10 | TH17-СПЕЦИФИЧНИ Treg В РАЗГРАНИЧАВАНЕТО МЕЖДУ АКТИВНАТА И ЛАТЕНТНАТА ТУБЕРКУЛОЗНА ИНФЕКЦИЯ
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 11 | РАЗЛИКА В РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА CD8 ...

П - 11 | РАЗЛИКА В РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА CD8 Т-КЛЕТКИ НА ПАМЕТТА В СУБКАПСУЛАРНИЯ СИНУС НА ЛИМФНИ ВЪЗЛИ ПРИ НОРМА И ВЪЗПАЛЕНИЕ
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 12 | KЛИНИКО-ЛАБОРАТОРЕН РАЗРЕЗ НА ...

П - 12 | KЛИНИКО-ЛАБОРАТОРЕН РАЗРЕЗ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ НЕОПЛАЗИИ С IgM ПАРАПРОТЕИН
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 14 | ВЛИЯНИЕ НА БРЕМЕННОСТТА...

П - 14 | ВЛИЯНИЕ НА БРЕМЕННОСТТА ВЪРХУ T-CELL RECEPTOR EXCISION CIRCLES
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 15 | ПРОИЗВОДСТВО НА СПЕРМОАНТИТЕЛА...

П - 15 | ПРОИЗВОДСТВО НА СПЕРМОАНТИТЕЛА И СЕКРЕЦИЯ НА ЦИТОКИНИ (IL-10, IL-12) У БЕЗПЛОДНИ ПАЦИЕНТИ (ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ)
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 16 | МАКРОФАГИТЕ В ДЕЦИДУА ОТ...

П - 16 | МАКРОФАГИТЕ В ДЕЦИДУА ОТ РАННА БРЕМЕННОСТ ЕКСПРЕСИРАТ МАРКЕРА CD90
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 17 | РАЗРАБОТВАНЕ НА NGS ПАНЕЛ ЗА...

П - 17 | РАЗРАБОТВАНЕ НА NGS ПАНЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ФАРМАКОКИНЕТИКАТА НА ИМУНОСУПРЕСИВНИТЕ ЛЕКАРСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА БЪБРЕК
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 18 | РОЛЯ НА ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНИТЕ ...

П - 18 | РОЛЯ НА ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БРЕМЕННИ ЗА ПРЕДВИЖДАНЕ НА ХЕМОЛИТИЧНА БОЛЕСТ НА НОВОРОДЕНОТО (СЛУЧАЙ С АНТИ-К АНТИТЕЛА)
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 19 | ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ...

П - 19 | ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АНТИЕРИТРОЦИТНА ИМУНИЗАЦИЯ ПРИ БОЛНИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КАРДИОХИРУРГИЯ
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 20 | НАЦИОНАЛНА ПУБЛИЧНА ДОНОРНА БАНКА ...

П - 20 | НАЦИОНАЛНА ПУБЛИЧНА ДОНОРНА БАНКА ЗА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ - ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕДИНИЦИТЕ КРЪВ ОТ ПЪПНА ВРЪВ СЪХРАНЕНИ ЗА АЛОГЕНЕННА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 21 | СТРЕС И ГЛИМФАТИЧНА СИСТЕМА

П - 21 | СТРЕС И ГЛИМФАТИЧНА СИСТЕМА
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 22 | ЦИРКУЛИРАЩИ НИВА НА ...

П - 22 | ЦИРКУЛИРАЩИ НИВА НА СИГНАЛНИ ПРОТЕИНИ КАТО ПРЕДИКТОРИ ЗА ОТГОВОР КЪМ СЪРДЕЧНА РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 23 | ВАРИАНТИ ОТ RIG-1 СИГНАЛНИЯ ...

П - 23 | ВАРИАНТИ ОТ RIG-1 СИГНАЛНИЯ ПЪТ СА АСОЦИИРАНИ С БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 24 | Т-ЛИМФОЦИТЕН ПРОФИЛ ...

П - 24 | Т-ЛИМФОЦИТЕН ПРОФИЛ ПРИ ДЕЦА С АСТМА
Изтеглете / Download
Resume 1

П - 25 | ИгМ ИГОМНИ ПРОФИЛИ НА ...

П - 25 | ИгМ ИГОМНИ ПРОФИЛИ НА ПАЦИЕНТИ С АНТИФОСФОЛИПИДЕН СИНДРОМ
Изтеглете / Download

| ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СЕСИЯ

Resume 1

ИМУНИТЕТ И АУТИЗЪМ ...

ИМУНИТЕТ И АУТИЗЪМ – НЕВИДИМИТЕ ВРЪЗКИ
Изтеглете / Download
Resume 1

GLUCOCORTICOID EFFECTS ON ...

GLUCOCORTICOID EFFECTS ON T CELLS AND RESCUE BY IL-21
Изтеглете / Download