Българска асоциация по клинична имунология

Свикване на Общо събрание на “Българска Асоциация по клинична имунология”

03 Ноември 2017

        Управителният съвет на Сдружение “Българска асоциация по клинична имунология” на основание член 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на “Българска Асоциация по клинична имунология” на 15 декември 2017 г. от 13.30 часа в гр. София, Централ Парк Хотел, бул.” Витоша”  № 106 при следния дневен ред:

 

1. Отчет на дейността на Управителния съвет.
2. Финансов отчет  за 2017 г. и проектобюджет за 2018г.
3. Програма за дейността на Сдружението през 2018 г.
4. Разни.

Държавен вестник, брой 79, 03.10.2017, стр.62