, .

.

ACI-BG.ORG
АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
влез във форума

търсене в сайта
Свържете се с нас

тел. 02/ 923-06-90
факс. 02/ 923-04-96
email: info@aci-bg.org


ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ

Лабораторията е създадена през 1971 г. като Имунологична лаборатория към Катедра по нефрология, ИСУЛ. За времето на нейното съществуване последователно е в структурата на НИНУХТ (1976-1986), НЦССЗ (1986-1988), Президиума на МА (1988-1989), НИП (1989-1991) и Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МФ. София. От 2000 г. е обособена като Централна лаборатория по клинична имунология (ЦЛКИ) при МБАЛ „Александровска". Лабораторията е акредитирана през 1998 г. от Европейската Федерация по Имуногенетика, което гарантира качество, покриващо националните и европейските стандарти. От 2000 г. ЦЛКИ е определена със заповед на Министъра на здравеопазването за Национална референтна лаборатория по тъканно типизиране и имунологичен мониторинг. която да осъществява референтна, контролна и методична дейност по съответните направления в имунологията.

Основни дейности:

Диагностично-лечебна, Научна и Преподавателска.

Диагностично-лечебната дейност е свързана с имунодиагностика на вродени и придобити имунодефицитни състояния, автоимунни болести, солидни тумори и неопластични процеси на хемопоетичната тъкан, инфекциозни болести, репродуктивни болести; молекулярно-генетична диагностика; индициране, провеждане и контрол на имуномодулираща терапия; имуногенетична консултация; имунологична подготовка при грансплантация на органи, тъкани и клетки. През 1986 г. в лабораторията е създаден функциониращ и досега Национален списък на чакащите бъбречна трансплантация. От 2005 ЦЛКИ е пълноправен член на Световния регистър на донори на костен мозък (ВМО\У), което и дава възможност за търсене на неродствени донори за българските пациенти сред над 10 млн. дарители.

От 2005 г. лабораторията участва активно в изграждането, организирането и провеждането    на    Национална    система    за    външна    оценка    на    качеството    на имунологичните показатели.

Научно-преподавателска дейност: Имунологията е въведена като задължителна учебна дисциплина за студенти - медици и утвърдена като основна медицинска специалност за следдипломна квалификация през 1994 г. От 2005 г. са обособени две специалности - „клинична имунология" за лекари и „лабораторна имунология" за специалисти с немедицинско образование. ЦЛКИ е база за обучение на студенти-медици, както и за специализиращи клинична и лабораторна имунология кадри от страната и чужбина. Провежда се и обучение в по-тясно специализирани области, като тъканно типизиране, молекулярно-биологични техники. ДНК анализ. флоуцитометрия и др. Натрупания в продължение на над 30 години опит в областта на имунологията и утвърдената приемственост за предаването му, са предпоставка за създаване на научно-преподавателски кадри, които могат и прилагат достиженията на фундаменталната имунологична наука в клиничната практика и на тази база осъществяват високо качество на преподаване в областта на имунологията.

Научно-преподавателските    кадри     участват    в     написване     на    учебници, ръководства, монографии,  научни статии, доклади  на конгреси и  конференции.  В звеното се работи по български и международни научни проекти. Квалификация на персонала и медицинската апаратура:

Персоналът на лабораторията се състои от 15 щатни служители - лекари, биолози, инженер, медицински сестри, лаборанти. Всички кадри имат необходимата професионална квалификация за заеманата от тях длъжност, отговаряща на изискванията на националните и международни стандарти.

Лабораторията разполага както със съвременна лабораторно-медицинска специализирана апаратура (флоуцитометър, секвенатор, РСК амплификатори. електрофоретична система, трансилюминатор. спектрофотометри, тъканен дезинтегратор), така и с всички общоприети апарати и инструментариум за лабораторна дейност.

начало Начало Начало Конференция 2016 новини връзки представяне членство имунологични центрове Кариери
Сайтът се поддържа с любезното съдействие на "Диамед" ООД

Copyright©2006 ACI-BG.ORG. All rights reserved